หวย 1 ตุลาคม 2558

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ “คนไทยกับฝุ่น PM 2.5” 74% เชื่อรัฐบาลแก้ไม่ได้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนไทยกับฝุ่น PM 2.5” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,123 คน สำรวจระหว่างวันที่ 12-15 ธ.ค. 2566 สรุปผลได้ดังนี้

ประชาชนมีความวิตกกังวลมากน้อยเพียงใดต่อ "ปัญหาฝุ่น PM 2.5" ที่มีแนวโน้มขึ้นและเกินมาตรฐาน

  • ค่อนข้างวิตกกังวล 48.89%
  • ว…