Sports News

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ “คนไทยกับฝุ่น PM 2.5” 74% เชื่อรัฐบาลแก้ไม่ได้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนไทยกับฝุ่น PM 2.5” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,123 คน สำรวจระหว่างวันที่ 12-15 ธ.ค. 2566 สรุปผลได้ดังนี้

ประชาชนมีความวิตกกังวลมากน้อยเพียงใดต่อ "ปัญหาฝุ่น PM 2.5" ที่มีแนวโน้มขึ้นและเกินมาตรฐาน

 • ค่อนข้างวิตกกังวล 48.89%
 • วิตกกังวลอย่างมาก 41.58%
 • ไม่ค่อยวิตกกังวล 8.19%
 • ไม่วิตกกังวล 1.34%

ปภ. แนะ รับมือ-ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 คำพูดจาก เครื่องสล็อต

รพ.แม่จันพร้อมรับมือ PM 2.5 คาดรุนแรงกว่าทุกปี

ประชาชนคิดว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น เกิดจากสาเหตุใด

 • การเผาไร่นา เผาป่า ไฟป่า 79.04%
 • โรงงานอุตสาหกรรม 70.65%
 • การก่อสร้าง 68.42%

ประชาชนมีวิธีการรับมือกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างไร

 • ติดตามข่าวสารเรื่องฝุ่น PM 2.5 และแนวทางปฏิบัติจากภาครัฐ 78.72%
 • สวมหน้ากากอนามัย N95 หรือหน้ากากอนามัยที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ 76.14%
 • ลดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง 62.42%

ประชาชนคิดว่าเหตุใดปัญหาฝุ่น PM 2.5 จึงแก้ไขยาก

 • การเผาไร่นา เผาป่า เกิดขึ้นประจำทุกปี 82.87%
 • ต้นตอของมลพิษมีความหลากหลาย ทั้งจากมนุษย์และสภาพแวดล้อม 69.22%
 • การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ต่าง ๆ เกิดขึ้นต่อเนื่อง 66.28%

ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างไร

 • มีมาตรการควบคุมและบทลงโทษที่เด็ดขาด 85.89%
 • มีระบบการแจ้งเตือน ตรวจวัด และรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ 80.45%
 • ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดการปล่อยมลพิษ 69.55%

ประชาชนคิดว่ารัฐบาลจะแก้ไขสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ได้หรือไม่

 • คงจะแก้ไขไม่ได้ 74.53%
 • แก้ไขได้แน่นอน 25.47%

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนวิตกกังวลมากขึ้นว่าอาจกระทบต่อสุขภาพ ในระยะยาว ด้านรัฐบาลก็ออกมาแนะนำให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและเร่งผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด ซึ่งประชาชน เองก็พร้อมปฏิบัติตามข้อแนะนำจากทางภาครัฐ แต่ด้วยปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายปีแต่วิธีแก้ปัญหายังเน้น การตั้งรับจึงทำให้ประชาชนยังไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ได้

เมื่อพิจารณาสถานการณ์ดังกล่าวร่วมกับผลสำรวจ “คนไทยกับฝุ่น PM 2.5” จะพบว่าเมื่อคนไทยหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้จึงต้องเรียนรู้อยู่กับฝุ่นให้สุขภาพไม่พัง ด้วยการเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงการรับฝุ่นเข้าสู่ร่างกายเมื่อมีการแจ้งเตือนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ในวันที่มีปริมาณฝุ่นหนาแน่น และสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ร่วมกันทุกภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืนลดปัญหาโลกรวนที่ทำให้ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศมากขึ้นได้

Tagged:

Related Posts