Sports News

ศาลรธน.ขยายเวลาอีก 15 วันให้“ก้าวไกล” ยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาคดียุบพรรค

วันที่ 15 พ.ค. 2567ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีสำคัญที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล (เรื่องพิจารณาที่ 10/2567 )

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐาน อันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้อง) มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฎตามคำวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง

และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนดสิบปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค ผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92วรรคสอง และมาตรา 94 วรรคสอง

ต่อมา ผู้ถูกร้องยื่นคำร้อง ฉบับลงวันที่ 23 เม.ย.2567 ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ครั้งที่สอง ออกไปอีก 30 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรก และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปอีก 15 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรกคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ต่อมา ผู้ถูกร้องยื่นคำร้อง ฉบับลงวันที่ 13 พ.ค.2567 ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ครั้งที่สาม เป็นครั้งสุดท้าย ออกไปอีก 15 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งที่สองแล้ว

ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องซึ่งขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามขอ ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 2 มิ.ย.2567

โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงไทย ศึกเนชันส์ ลีก 2024 คืนวันพุธที่ 15 พ.ค. 67

ประกันสังคม-บัตรทอง เช็กสิทธิตรวจสุขภาพ 14 รายการฟรี!

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 17 พ.ค.นี้เริ่มต้นฤดูฝน เตรียมรับมือพายุถล่ม คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

Related Posts