Sports News

ลุย! สำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา 25 กม. แบ่งเบาการจราจรถนนสายหลัก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ได้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อศึกษาคัดเลือกแนวสายทาง รูปแบบถนน/ทางแยกต่างระดับที่เหมาะสม และศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือน ก.ย. 66คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

โครงการนี้จะเป็นการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบแนวถนนใหม่ มีลักษณะเป็นถนนเลี่ยงเมืองสะเดา เป็นวงแหวนรอบเมืองสะเดา แนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณจุดตัดถนนถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ด้านทิศใต้ แนวเส้นทางโครงการไปทางทิศตะวันออก ตัดกับทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษมหรือถนนกาญจนวานิช) จากนั้นมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อย ผ่านพื้นที่สวนยางพารา และตัดกับถนนทางหลวงชนบท สข.1065 โดยแนวสายทางจะอ้อมผ่านทางด้านเหนือบ้านควนพลา จากนั้นมาทางทิศใต้ ตัดกับถนน ทล.4243 (ถนนพิชัยสงคราม) ผ่านทางทิศตะวันตกของบ้านม่วง อ้อมมาทางใต้ของอ่างเก็บน้ำคลองทำนบ ผ่านพื้นที่เกษตรและผ่านแนวสายไฟฟ้าแรงสูง และตัดกับถนน อบต.สำนักแต้ว แล้ววกมาทางทิศตะวันตก เพื่อตัดกับถนน ทล.4 และจะทับกับถนน อบต.สำนักขาม แล้วโค้งขึ้นไปทิศเหนือ โดยจุดสิ้นสุดโครงการ จะเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดแนวเส้นทางโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสาย สข.4040 แนวใหม่ทิศใต้ ระยะทางรวมทั้งหมด 25 กม.

ทั้งนี้ ทช. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ความเป็นมา ลักษณะโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ขอบเขตการศึกษา พร้อมทั้งได้ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

ซึ่งมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 4 ครั้ง โดยจัดการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 ในเดือน ก.ย. 66 ณ บริเวณ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งจะแจ้งวันเวลา และสถานที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอีกครั้งต่อไป นอกจากนี้ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 ไปเมื่อเดือน ส.ค. 66 ณ อาคารสร้างสรรค์สุขภาวะเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา ซึ่งประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เห็นด้วยในการดำเนินโครงการดังกล่าว

อ.สะเดา เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และด่านชายแดนที่สำคัญถึง 2 ด่าน คือ ด่านชายแดนสะเดา และด่านชายแดนปาดังเบซาร์ ซึ่งมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดน การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันถนนเพชรเกษม เป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้ในการสัญจรและขนส่งสินค้าไปยังชายแดน ทำให้มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น

โครงการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสายหลัก บรรเทาการจราจรบนถนนสายหลัก รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่ง/ท่องเที่ยวบริเวณชายแดนในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Tagged:

Related Posts